ER - Model ตอนที่ 1

posted on 01 Sep 2009 08:21 by computerize in ER

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R model เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล และได้รับความนิยมอย่างมาก นำเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีการนี้อยู่ในระดับ Conceptual level และมีหลักการคล้ายกับ Relational model เพียงแต่ E-R model แสดงในรูปแบบกราฟฟิก บางระบบจะใช้ E-R model ได้เหมาะสมกว่า แต่บางระบบจะใช้ Relational model ได้เหมาะสมกว่าเป็นต้น ซึ่งแล้วแต่การพิจารณาของผู้ออกแบบว่าจะเลือกใช้แบบใด (Relational model คือตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน)

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล(Database architecture) 3 ระดับ(Three-level architecture) ::

1.1 ระดับภายนอก (External level) มาจากแบบฟอร์มเอกสาร ว่ามีอะไรในเอกสารบ้าง หรือจากผู้ใช้ที่แต่ละคน เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย ๆ จากผู้ใช้ เพื่อให้กับนักวิเคราะห์นำไปศึกษา ผู้ใช้คนที่หนึ่ง : (รหัส, ชื่อ) ผู้ใช้คนที่สอง : (รหัส, ที่อยู่)

1.2 ระดับความคิด (Conceptual level) ตีความออกมาเป็นตารางโดยนำแบบฟอร์มต่าง ๆ มารวมกัน เพื่อแสดงความต้องการของผู้ใช้ในรูปที่สมบูรณ์ อาจมีการวิเคราะห์ และออกแบบโดยผ่านขั้นตอนมากมาย ทั้ง E-R หรือ Normalization จนเสร็จสิ้น พนักงาน (รหัส, ชื่อ, ที่อยู่) ในแบบสคีมา(Schema) หรือ person (id, name, address) ในแบบสคีมา(Schema)

1.3 ระดับภายใน (Internal level) ตีความในระดับการจัดเก็บข้อมูลจริง เป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบอย่างแท้จริง struct person{ int id; char name[20]; char address[20] } index id;

 --------------------------------------------------------------------------

 

Comment

Comment:

Tweet